Το Έργο

Το αντικείμενο έργου αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».

Η προτεινόμενη Πράξη εμπίπτει στην Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: 1092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4234, πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο: «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης», με ΑΔΑ: Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ.ν έγκριση των εγχειριδίων διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020».

Archive

Ωφελούμενοι

Οι άμεσα ωφελούμενοι του έργου είναι οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι άστεγοι, οι άποροι, οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του δήμου και γενικότερα οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι συμπολίτες μας.

Επιπλέον, έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι επιχειρηματίες του Δήμου καθώς και οι οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που με την ενεργή συμμετοχή τους στο έργο μπορούν δυνητικά να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων, στην διάχυση των νέων εργαλείων, και στη βελτίωση του κοινωνικού προφίλ του Δήμου.

Ομάδα έργου

Η δομή της Ομάδας έργου έχει ως ακολούθως:

 • Υπεύθυνος Έργου – Κανάκης Νικήτας
 • Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας – Σταθάκης Βασίλειος
 • Υπεύθυνη Φυσικού Αντικειμένου – Ψωρογιάννη Χριστίνα
 • Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου – Αθανασόπουλος Παναγιώτης
 • Στέλεχος Νομικής Υποστήριξης – Ατζαράκη Στυλιανή
 • Υπεύθυνη Στατιστικών Μεθόδων – Πάχου Ειρήνη
 • Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης / Κοινωνικός Λειτουργός – Δημητροκάλλη Άρτεμις
 • Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης / Κοινωνικός Λειτουργός – Ζαφείρη Ειρήνη
 • Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης / Κοινωνικός Λειτουργός – Κοντός Κωνσταντίνος
 • Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης / Κοινωνικός Λειτουργός – Κούβαρη Ελένη
 • Στέλεχος Άμεσης Παρέμβασης / Κοινωνικός Λειτουργός –Παντελίδη Φλώρα
 • Επιστημονικό Προσωπικό / Σύνταξη Μελετών – Ξένου Έλλη
 • Υπεύθυνος λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος – Τζιγκουνάκης Γεώργιος
 • Διοικητικό προσωπικό – Λεονάρδου Πολυξένη
 • Διοικητικό προσωπικό – Σφακιανάκης Ιωάννης
 • Υπεύθυνος Δημοσιότητας/Δικτύωσης – Παπαδόπουλος Χρήστος

Πακέτα Εργασίας

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) πακέτα εργασίας, με στόχο την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες (π.χ. αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο λιμάνι, ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, πλημμύρες, κλπ., ενίσχυση των παιδιών και εφήβων των ευπαθών ομάδων, υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.α.).

Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες της Πράξης που προβλέπεται να υλοποιηθούν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν α) δαπάνες για τη δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, στοχευμένων μελετών και ερευνών, δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και β) δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά. Η διάρκεια του έργου είναι τρία (3) έτη.

 

Π.Ε.1 “Οργάνωση & Λειτουργία του Μηχανισμού / Συντονισμός Πράξης”

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο συντονισμό, την παρακολούθηση, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση και την επιστημονική υποστήριξη του Υποέργου. Αποτελεί ένα οριζόντιο Πακέτο Εργασίας που υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποέργου, με τη συμμετοχή του συνόλου του τακτικού προσωπικού του Δικαιούχου, καθώς και του νέου έκτακτου επιστημονικού προσωπικού. Ο Υπεύθυνος έργου συνεπικουρούμενος από τον Υπεύθυνο Ποιότητας συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το σύνολο των δράσεων σε συνεργασία πάντα με τη λοιπή ομάδα έργου. Σχεδιάζουν από κοινού με το επιστημονικό προσωπικό τα μοντέλα παρέμβασης, τις κοινωνικές δράσεις, καθημερινής συνεργασία και εβδομαδιαίες ομάδες εργασίας για την συνεχή καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του Δήμου Πειραιά.

ΠΕ 2 “Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά”

Το εν λόγω πακέτο εργασίας αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά. Η πρόληψη, παρέμβαση και υποστήριξη αφορά σε δράσεις πρόληψης και ταχείας παρέμβασης / υποστήριξης και περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση ενεργειών είτε από την ίδια την ΚΟΔΕΠ είτε σε συνεργασία με άλλους εξειδικευμένους φορείς. Συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση αφενός έκτακτων καταστάσεων και αναγκών του τοπικού πληθυσμού, οι οποίες δύναται να μην μπορούν να εντοπιστούν και να διαγνωστούν εκ των προτέρων και αφετέρου ανάγκες που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες ή /και σε συγκεκριμένες περιοχές – θύλακες φτώχειας της περιοχής παρέμβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης αποτελεί η τρέχουσα συγκυρία με την έξαρση της πανδημίας με τον ιό SARS COV-2, όπου η νόσος COVID-19 έχει ήδη προσβάλει μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Οι περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων ποικίλουν (σεισμοί, πλημμύρες, μαζική ανεργία, αδυναμία φαρμακευτικής κάλυψης των οικονομικά αδυνάτων, αδυναμία πρόσβασης σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά κλπ.), και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η ΚΟΔΕΠ αναλαμβάνει τη δυνατότητα υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων και λοιπών πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του 2ου Πακέτου Εργασίας, πάντα υπό το πρίσμα της εφαρμογής παρεμβάσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής δράσης, ως φορέας άσκησης δημόσιας εξουσίας σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και απρόβλεπτης άμεσης παρέμβασης, η ΚΟΔΕΠ αντιμετωπίζει καθημερινά αιτήματα ευάλωτων και ευπαθών ομάδων πολιτών ή/και πολιτών που απειλούνται από ευαλωτότητα, τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσει είτε σημειακά, σε συγκεκριμένες περιοχές (π.χ. Καμίνια, Μανιάτικα) είτε σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο του Δήμου, ως συνολικό μέτρο παρέμβασης σε συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα (π.χ. ηλικιωμένοι, άνεργοι, παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.).

ΠΕ 3 “Ανάπτυξη εργαλείων και πληροφοριακών συστημάτων – Συμπληρωματικές έρευνες και εμπειρογνωμοσύνες”

Στο 3ο Πακέτο Εργασίας τοποθετούνται εργαλεία στο κέντρο ενός συστήματος προαγωγής της εφαρμοσμένης έρευνας στο κοινωνικό πεδίο καθώς και ειδικές μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που θα σχεδιαστούν και θα εκπονηθούν μετά από ανάθεση, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά ως προς τις θεματικές μελέτες που θα αναπτυχθούν από τα επιστημονικά στελέχη του έργου. Ενώ τα επιστημονικά στελέχη θα εκπονήσουν τις θεματικές μελέτες, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Social Hub, κρίνεται απαραίτητη και η εκπόνηση μελετών υπό τη μορφή κοινωνικής έρευνας και κοινωνικών εργαλείων, ώστε να ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων και των παραδοτέων του έργου. Τα ψηφιακά αυτά εργαλεία θα αναπτυχθούν με τη χρήση νέων ΤΠΕ, και θα είναι αλληλένδετα με το πληροφοριακό σύστημα του έργου.

Επιπλέον περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικών εργαλείων κοινωνικής ενδυνάμωσης, με στόχο τη διασύνδεση και υποστήριξη των επωφελούμενων για τη βέλτιστη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία γενικότερα. Τα εργαλεία αυτά υποβοηθούν τη διαδικασία ιεράρχησης των κοινωνικών προτεραιοτήτων της τοπικής κοινότητας του Δήμου, προσφέρουν λύσεις αξιολόγησης κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας των δυνητικών ωφελούμενων, ενώ συνάμα συμβάλλουν με ουσιώδη τρόπο στην ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν ως αποτελέσματα των κοινωνικών ερευνών. Επιπλέον, μέσα από δράσεις και ενέργειες capacity building, οι οποίες θα συγκεκριμενοποιηθούν ως αποτέλεσμα των add hock επιμέρους μελετών, και πάντα σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του έργου, η συμβολή του υποέργου στην υλοποίηση δυναμικών και προσαρμοζόμενων στις ανάγκες του πληθυσμού παρέμβασης δράσεων, αποκτά έναν ιδιαίτερο καινοτόμο χαρακτήρα.